ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รอบที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  >>ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รอบ 2 <<

 

รับครูสอนภาษาEnglish ปฐมวัย

โครงการพิเศษ รับสมัคร Co teacher  downloadประกาศรับสมัคร Coteacherปฐมวัย 2 อัตรา
โครงการพิเศษ รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ  Downloadประกาศรับสมัครต่างชาติปฐมวัย 8 ตำแหน่ง
โครงการพิเศษ รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ  Download kinder8english

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศรับสมัครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2561
โครงการวิทยาศาตร์ฯ SG ดูรายละเอียดDownloadประกาศรับสมัครco-teacher SG
โครงการภาษาจีน ICC ดูรายละเอียดDownload ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ICC (1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา2561

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศราชชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปี การศึกษา 2561
และแบ่งกลุ่มจับฉลาก 3 กลุ่มดังนี้  วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. กรุณานำใบเสร็จรับเงินมาแสดงในวันจับฉลาก
1.กลุ่มที่ 1  ที่ห้องศูนย์เรียนรวม อาคารบุษกร   ดูรายละเอียด Download group1-2561
2.กลุ่มที่ 1  ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์             ดูรายละเอียด Download group2-2561
3.กลุ่มที่ 1  ที่อาคารโดม                                    ดูรายละเอียด Download group3-2561

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก (คุณสัมบัติไม่ครบ)
1.ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก                                      ดูรายละเอียด Download no2561-2561

Tedet

นายปฏิพัทธื  เทียนทองวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา มอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดีในโอกาศที่รนักเรียนนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560(TEDET) โดยความร่วมมือ กับ สสวท. รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/14รางวัลชมเชยระดับประเทศ   ด.ญ.รัตน์ฐิษา พงศ์สิงห์โชติ ป.2/14   ด.ช.คุณาณัฐ คูศิริวิเชียร ป.4/15  ด.ช.ณัฐวัฒน์ ตันพิบูลย์ ป.5/14  ด.ช.ชยุต จุนถิระพงษ์ ป.6/14

 

 

รายงานผลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

งานศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  นายปฏิพัทธ์  เทียนทองวิเศษ   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ระดับประเทศ จากผลการแข่งขันดังนี
1.สาระฯคณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 เด็กชายธนภัทรณ วุฒิวรจินดา ชั้น 3/14 นางบรรจง ศิลาแลง ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 43 คะแนน ลำดับที่ 11 รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
2.สาระฯคณิตศาสตร์ การแข่งขันอัฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช ชั้น 6/14 นางจันทิมา วัชรคุปต์ ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 95 คะแนน ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
3.สาระฯศิลปะ การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-6 เด็กหญิงเขมิกา บรรเลงเสนาะ ชั้น 3/12 นายสมเกียรติ บูรณพงษ์ ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 80 คะแนน ลำดับที่ 10 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
4.สาระฯภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ประเภทหญิง ป.4-6 เด็กชายกฤตฏิ์ตฤณ โคว ชั้น 6/12 นางอมิตารัตน์ นิตยวัน ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 82.4 คะแนน ลำดับที่ 5 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
5.โครงการ ICC แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ประเภทหญิง ป.4-6 เด็กหญิงอชิรญา งดสันเทียะ ป.6/1 เด็กหญิงเปรมสินี จันทร์อาหาร ชั้น 6/2 ได้ คะแนนรวม 81.8 คะแนน ลำดับที่ 8 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท นางอรทัย โหมดเจริญ นางสาวอธิษฐาน โภคา ผู้ฝึกสอน

« 2 ของ 3 »

 

 

Reading Test: RT

ประเมินการอ่าน ป.1 (Reading Test: RT)
นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวเมตตา ทรัพย์ศรีศุภชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ดำเนินการสอบประเมินการอ่าน ป.1
(Reading Test: RT) ซึ่งได้อำนวยความสะดวกและเยี่ยมคณะครูที่มาร่วมคุมสอบการประเมินการอ่าน ป.1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ 1  นางสร้อยเพชร   วงษ์อุทิศ   หัวหน้าสายชั้น  มีจำนวนนักเรียน 547 คน และ
ได้รับความกรุณา จากคณะครูในศูนย์พัฒนาการศึกษาอนุบาลมุขมนตรี   เป็นคระกรรมการประเมินการอ่าน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561
อ.ธัญลักษณ์ คุ้มกลาง ฝ่ายกิจกรรม นายบุญเสริม เขยกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป จัดดำเนินการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน มีผู้สมัคร จากคณะสี จำนวน 5 คน
คณะบุษกร เด็กหญิงนัชชาพร กระการดี ป.5/10
คณะสัตตบงกช เด็กหญิงกาญจนศิริ โชควัฒนเศรษฐ์ ป.5/14
คณะบุณฑริก เด็กหญิงโสภิษรักษ์ ภักดีดำรงเดช ป.5/8
คณะบุษบัน เด็กชายเศฏฐวุฒิ โคบาล ป.5/12
คณะโกมุท เด็กหญิงฑรรณรต อารจรา ป.5/13
จะเลือกตั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.00-12.00 น. ณ  อาคารโดม  อ่านเพิ่มเติม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561”