Reading Test: RT

ประเมินการอ่าน ป.1 (Reading Test: RT)
นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวเมตตา ทรัพย์ศรีศุภชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ดำเนินการสอบประเมินการอ่าน ป.1 (Reading Test: RT) ซึ่งได้อำนวยความสะดวกและเยี่ยมคณะครูที่มาร่วมคุมสอบการประเมินการอ่าน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ 1  นางสร้อยเพชร   วงษ์อุทิศ   หัวหน้าสายชั้น  มีจำนวนนักเรียน 547 คน และได้รับความกรุณา จากคณะครูในศูนย์พัฒนาการศึกษาอนุบาลมุขมนตรี   เป็นคณะกรรมการประเมินการอ่าน