รายงานผลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

งานศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  นายปฏิพัทธ์  เทียนทองวิเศษ   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ระดับประเทศ จากผลการแข่งขันดังนี
1.สาระฯคณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 เด็กชายธนภัทรณ วุฒิวรจินดา ชั้น 3/14 นางบรรจง ศิลาแลง ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 43 คะแนน ลำดับที่ 11 รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
2.สาระฯคณิตศาสตร์ การแข่งขันอัฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช ชั้น 6/14 นางจันทิมา วัชรคุปต์ ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 95 คะแนน ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

งานศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  นายปฏิพัทธ์  เทียนทองวิเศษ   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ระดับประเทศ จากผลการแข่งขันดังนี
1.สาระฯคณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 เด็กชายธนภัทรณ วุฒิวรจินดา ชั้น 3/14 นางบรรจง ศิลาแลง ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 43 คะแนน ลำดับที่ 11 รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
2.สาระฯคณิตศาสตร์ การแข่งขันอัฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช ชั้น 6/14 นางจันทิมา วัชรคุปต์ ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 95 คะแนน ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
3.สาระฯศิลปะ การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-6 เด็กหญิงเขมิกา บรรเลงเสนาะ ชั้น 3/12 นายสมเกียรติ บูรณพงษ์ ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 80 คะแนน ลำดับที่ 10 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
4.สาระฯภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ประเภทหญิง ป.4-6 เด็กชายกฤตฏิ์ตฤณ โคว ชั้น 6/12 นางอมิตารัตน์ นิตยวัน ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 82.4 คะแนน ลำดับที่ 5 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
5.โครงการ ICC แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ประเภทหญิง ป.4-6 เด็กหญิงอชิรญา งดสันเทียะ ป.6/1 เด็กหญิงเปรมสินี จันทร์อาหาร ชั้น 6/2 ได้ คะแนนรวม 81.8 คะแนน ลำดับที่ 8 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท นางอรทัย โหมดเจริญ นางสาวอธิษฐาน โภคา ผู้ฝึกสอน

« 1 ของ 3 »