ประกาศรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( ห้องเรียนปกติ ) ปีการศึกษา2562

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ (ห้องเรียนปกติ)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงประกาศการรับสมัครมาเพื่อทราบดังนี้
วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จําหน่ายใบสมัคร ติดต่อรับใบสมัคร (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)   ดูรายละเอียด  ห้องเรียนอนุบาล2ห้องปกติ