ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562

1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ 1 (โครงการ EP/IMC/IEC/SG/ICC)ประกาศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (โครงการ MEP/STEM)ประกาศระดับชั้นอนุบาล 2