กำหนดการสอน คอมพิวเตอร์ : Computer II

กำหนดการสอนคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ เดือน ปี เรื่อง สาระสำคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียน แบบทดสอบ
1.วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561 อินเตอร์เน็ตเบื่องต้น การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

วิธีการตรวจผลการเรียนรายบุคคล

1.การลงชื่อเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
2.เว็บไซด์ www.anubankorat.ac.th
3.การดูผลการเรียนรายบุคคล
1.ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

2.เว็บไซด์ www.anubankorat.ac.th

3.โปรแกรมรายงานผลการเรียนรายบุคคล

2.วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561 ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ 1.การวัดผลก่อนเรียนข้อทดสอบวัดเรื่องอินเตอร์เน็ต
2.การวัดผลก่อนเรียนข้อทดสอบวัดเรื่องข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

1.ทำแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 20 ข้อ เวลา 30 นาที

2.ศึกษาเอกสารหนังสือประกอบเรื่องข้อมูล

3. การบ้าน บันทึกข่าว  และแหล่งข้อมูล

1.ทำแบบทดสอบออนไลน์

2.หนังสือประกอบเรื่องข้อมูล

3. หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์แอปริเคชั่นไลน์ (การบ้าน บันทึกข่าว  และแหล่งข้อมูล )

แบบทดสอบก่อนเรียนข้อมูล Data
3.วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2561 ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลเป็นเรื่องราวหรือสิ่งต่างที่รับรู้ได้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยนำข้อมูลมาจัดทำเป็นสารสนเทศ 1.เข้าสู่บทเรียน ข่าว และแหล่งข่าว
2.ศึกษา สาระสำคัญข่าวสาร ข้อมูล และประเภทของข้อมูล
3.ทำแบบทดสอบ ข้อมูลข่าวสาร
1.การสอบถาม พูด การสัมภาษณ์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ เฟสบุค ไลน์
2.เอกสารประกอบการสอน

3.แบบทดสอบเรื่องข่าวสารข้อมูล

แบบทดสอบเรื่องข้อมูลข่าวสาร
4.วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2561
5.วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561

6.วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561