รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา2561

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศราชชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปี การศึกษา 2561
และแบ่งกลุ่มจับฉลาก 3 กลุ่มดังนี้  วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. กรุณานำใบเสร็จรับเงินมาแสดงในวันจับฉลาก
1.กลุ่มที่ 1  ที่ห้องศูนย์เรียนรวม อาคารบุษกร   ดูรายละเอียด Download group1-2561
2.กลุ่มที่ 1  ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์             ดูรายละเอียด Download group2-2561
3.กลุ่มที่ 1  ที่อาคารโดม                                    ดูรายละเอียด Download group3-2561

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก (คุณสัมบัติไม่ครบ)
1.ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก                                      ดูรายละเอียด Download no2561-2561

อ่านทั้งหมด

Tedet

นายปฏิพัทธื  เทียนทองวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา มอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดีในโอกาศที่รนักเรียนนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560(TEDET) โดยความร่วมมือ กับ สสวท. รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/14รางวัลชมเชยระดับประเทศ   ด.ญ.รัตน์ฐิษา พงศ์สิงห์โชติ ป.2/14   ด.ช.คุณาณัฐ คูศิริวิเชียร ป.4/15  ด.ช.ณัฐวัฒน์ ตันพิบูลย์ ป.5/14  ด.ช.ชยุต จุนถิระพงษ์ ป.6/14

อ่านทั้งหมด

รายงานผลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

งานศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  นายปฏิพัทธ์  เทียนทองวิเศษ   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ระดับประเทศ จากผลการแข่งขันดังนี
1.สาระฯคณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 เด็กชายธนภัทรณ วุฒิวรจินดา ชั้น 3/14 นางบรรจง ศิลาแลง ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 43 คะแนน ลำดับที่ 11 รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
2.สาระฯคณิตศาสตร์ การแข่งขันอัฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช ชั้น 6/14 นางจันทิมา วัชรคุปต์ ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 95 คะแนน ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

อ่านทั้งหมด

Reading Test: RT

ประเมินการอ่าน ป.1 (Reading Test: RT)
นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวเมตตา ทรัพย์ศรีศุภชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ดำเนินการสอบประเมินการอ่าน ป.1 (Reading Test: RT) ซึ่งได้อำนวยความสะดวกและเยี่ยมคณะครูที่มาร่วมคุมสอบการประเมินการอ่าน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ 1  นางสร้อยเพชร   วงษ์อุทิศ   หัวหน้าสายชั้น  มีจำนวนนักเรียน 547 คน และได้รับความกรุณา จากคณะครูในศูนย์พัฒนาการศึกษาอนุบาลมุขมนตรี   เป็นคณะกรรมการประเมินการอ่าน

อ่านทั้งหมด