ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ICC/IMC

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นครูอัตราจ้าง โครงการ ICCผู้มีสิทธิ์สอบ ICC
ผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นครูอัตราจ้าง โครงการ IMCผู้มีสิทธิ์สอบ IMC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
ดูรายละเอียดประกาศผู้มีสิทธิ์สอบCo-teacherปฐมวัยและผู้ช่วยเจ้าหน้าทีStem (1)

รับสมัครครูต่างชาติสอนคณิตและวิทย์ด้วยภาษาอังกฤษ

โครงการ IMC โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูต่างชาติสอนคณิตและวิทย์ด้วยภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด    ประกาศ 1ประกาศรับครูต่างชาติimc 2 อัตรา
ประกาศ 2 ประกาศรับครูต่างชาติ imc 2 อัตรา English

รับครูสอนภาษาEnglish ปฐมวัย

โครงการพิเศษ รับสมัคร Co teacher  downloadประกาศรับสมัคร Coteacherปฐมวัย 2 อัตรา
โครงการพิเศษ รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ  Downloadประกาศรับสมัครต่างชาติปฐมวัย 8 ตำแหน่ง
โครงการพิเศษ รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ  Download kinder8english

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศรับสมัครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2561
โครงการวิทยาศาตร์ฯ SG ดูรายละเอียดDownloadประกาศรับสมัครco-teacher SG
โครงการภาษาจีน ICC ดูรายละเอียดDownload ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ICC (1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา2561

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศราชชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปี การศึกษา 2561
และแบ่งกลุ่มจับฉลาก 3 กลุ่มดังนี้  วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. กรุณานำใบเสร็จรับเงินมาแสดงในวันจับฉลาก
1.กลุ่มที่ 1  ที่ห้องศูนย์เรียนรวม อาคารบุษกร   ดูรายละเอียด Download group1-2561
2.กลุ่มที่ 1  ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์             ดูรายละเอียด Download group2-2561
3.กลุ่มที่ 1  ที่อาคารโดม                                    ดูรายละเอียด Download group3-2561

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก (คุณสัมบัติไม่ครบ)
1.ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก                                      ดูรายละเอียด Download no2561-2561

Tedet

นายปฏิพัทธื  เทียนทองวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา มอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดีในโอกาศที่รนักเรียนนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560(TEDET) โดยความร่วมมือ กับ สสวท. รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/14รางวัลชมเชยระดับประเทศ   ด.ญ.รัตน์ฐิษา พงศ์สิงห์โชติ ป.2/14   ด.ช.คุณาณัฐ คูศิริวิเชียร ป.4/15  ด.ช.ณัฐวัฒน์ ตันพิบูลย์ ป.5/14  ด.ช.ชยุต จุนถิระพงษ์ ป.6/14

 

 

รายงานผลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

งานศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  นายปฏิพัทธ์  เทียนทองวิเศษ   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ระดับประเทศ จากผลการแข่งขันดังนี
1.สาระฯคณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 เด็กชายธนภัทรณ วุฒิวรจินดา ชั้น 3/14 นางบรรจง ศิลาแลง ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 43 คะแนน ลำดับที่ 11 รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
2.สาระฯคณิตศาสตร์ การแข่งขันอัฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช ชั้น 6/14 นางจันทิมา วัชรคุปต์ ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 95 คะแนน ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
3.สาระฯศิลปะ การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-6 เด็กหญิงเขมิกา บรรเลงเสนาะ ชั้น 3/12 นายสมเกียรติ บูรณพงษ์ ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 80 คะแนน ลำดับที่ 10 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
4.สาระฯภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ประเภทหญิง ป.4-6 เด็กชายกฤตฏิ์ตฤณ โคว ชั้น 6/12 นางอมิตารัตน์ นิตยวัน ผู้ฝึกสอน ได้ คะแนนรวม 82.4 คะแนน ลำดับที่ 5 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
5.โครงการ ICC แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ประเภทหญิง ป.4-6 เด็กหญิงอชิรญา งดสันเทียะ ป.6/1 เด็กหญิงเปรมสินี จันทร์อาหาร ชั้น 6/2 ได้ คะแนนรวม 81.8 คะแนน ลำดับที่ 8 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท นางอรทัย โหมดเจริญ นางสาวอธิษฐาน โภคา ผู้ฝึกสอน

« 2 ของ 3 »

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประกาศ แจ้งข่าวข่าวNew Text Document (2) – Notepad

บุคคลากร

Reading Test: RT

ประเมินการอ่าน ป.1 (Reading Test: RT)
นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวเมตตา ทรัพย์ศรีศุภชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ดำเนินการสอบประเมินการอ่าน ป.1
(Reading Test: RT) ซึ่งได้อำนวยความสะดวกและเยี่ยมคณะครูที่มาร่วมคุมสอบการประเมินการอ่าน ป.1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ 1  นางสร้อยเพชร   วงษ์อุทิศ   หัวหน้าสายชั้น  มีจำนวนนักเรียน 547 คน และ
ได้รับความกรุณา จากคณะครูในศูนย์พัฒนาการศึกษาอนุบาลมุขมนตรี   เป็นคระกรรมการประเมินการอ่าน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561