เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561
อ.ธัญลักษณ์ คุ้มกลาง ฝ่ายกิจกรรม นายบุญเสริม เขยกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป จัดดำเนินการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน มีผู้สมัคร จากคณะสี จำนวน 5 คน
คณะบุษกร เด็กหญิงนัชชาพร กระการดี ป.5/10
คณะสัตตบงกช เด็กหญิงกาญจนศิริ โชควัฒนเศรษฐ์ ป.5/14
คณะบุณฑริก เด็กหญิงโสภิษรักษ์ ภักดีดำรงเดช ป.5/8
คณะบุษบัน เด็กชายเศฏฐวุฒิ โคบาล ป.5/12
คณะโกมุท เด็กหญิงฑรรณรต อารจรา ป.5/13
จะเลือกตั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.00-12.00 น. ณ  อาคารโดม