ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(คนไทย) สอนภาษาอังกฤษ ประจำโครงการ (ICC)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(คนไทย) สอนภาษาอังกฤษ ประจำโครงการ (ICC)

 

สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่เว้นเว้นวันหยุดราชการ)

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารโกมุท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

!!(กรุณาจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนมาสมัครงาน)!!

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ >>01.รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ (ICC)

อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ) สอนภาษาจีน ประจำโครงการ (ICC)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ) สอนภาษาจีน ประจำโครงการ (ICC)

 

สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่เว้นเว้นวันหยุดราชการ)

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารโกมุท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

!!(กรุณาจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนมาสมัครงาน)!!

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ >> 01.รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาจีน

อ่านทั้งหมด

การรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษ STEM

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษ STEM
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
………..
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (STEM) สําหรับเด็กปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงประกาศ การรับสมัคร มาเพื่อทราบดังนี้
วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จําหน่ายใบสมัคร (ในเวลาราชการ) วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) รับสมัคร วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.00 น.) ประเมินความสามารถ ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) รายงานตัว ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) มอบตัวนักเรียน คุณสมบัติผู้สมัคร  ดูรายละเอียด ห้องเรียนอนุบาล2 STEM

อ่านทั้งหมด