เปิดประมูลเช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและ ร้านถ่ายเอกสาร

เปิดประมูลเช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและ ร้านถ่ายเอกสาร

อ่านทั้งหมด

การรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษ STEM

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษ STEM
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
………..
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (STEM) สําหรับเด็กปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงประกาศ การรับสมัคร มาเพื่อทราบดังนี้
วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จําหน่ายใบสมัคร (ในเวลาราชการ) วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) รับสมัคร วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.00 น.) ประเมินความสามารถ ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) รายงานตัว ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) มอบตัวนักเรียน คุณสมบัติผู้สมัคร  ดูรายละเอียด ห้องเรียนอนุบาล2 STEM

อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษ MEP

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษ MEP
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini Englsih Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๒ จึงประกาศการรับสมัคร มาเพื่อทราบดังนี้
วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จําหน่ายใบสมัคร (ในเวลาราชการ) วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) รับสมัคร วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เวลา ๐๔.00 น.)
ประเมินความสามารถ
ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) รายงานตัว ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) มอบตัวนักเรียน คุณสมบัติผู้สมัคร  ดูรายละเอียด ห้องเรียนอนุบาล2 mep

อ่านทั้งหมด