ครู บุคลากรคอมพิวเตอร์

ครู บุคลากรคอมพิวเตอร์ : Computer Education

 

1.นายจรัญ  นวลดี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ สอนคอมพิวเตอร์ ป.5 กำหนดการสอน
2.กิตติยา  กันธรส  ค.ม. หลักสูตรและการสอน สอนคอมพิวเตอร์ ป.1-2
3. เสาวนีย์  อนันตโสภณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอนคอมพิวเตอร์ ป.4
4. ศิวพร  เหวขุนทด วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ ป.6
5.รัชฏากร  พงศ์ฤทัศ  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ ป.5
6. มยุพัฒน์  พิพยธาราธร  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอ สอนการงาน ป.1-2
 

 


 • โครงสร้างเวลา หลักสูตร :
  สาระที่ 2 ออกแบบและเทคโนโลยี Design & Technology
  สาระที่ 3 สารสนเทศ Computer
  ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3 ภาคเรียน ละ 1 คาบ /50 บาที)
  ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6 ภาคเรียน ละ 1 คาบ /50 บาที)
  หมายเหตุ  ชั้น ป.1,ป.4 ใช้หลักสูตรการศึกษา 2561
 • ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้
 • สาระที่ 2 ออกแบบและเทคโนโลยี Design & Technology

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2. 1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัด การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ป.1    
ป.2 1. บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

 2. สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย     โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  2 มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล

 3. นำความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ใน    การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย

 4. มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย

 1  ลักษณะ  ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

1.สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ถูกสร้างมาให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันตามหน้าที่ใช้สอย เช่น แปรงสีฟัน หม้อหุงข้าว กรรไกร ปากกา ดินสอ เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์ในการทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น ทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
2. การสร้างของเล่น หรือของใช้ อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำหนดปัญหา หรือ ความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง2 มิติ ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการ
3. ภาพร่าง 2 มิติ หรือ ภาพ 2 มิติ ประกอบด้วย ด้านกว้าง และด้านยาว
4. การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เช่น กรรไกร ไม้บรรทัด ควรใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการทำงาน หากนำมาใช้ โดยขาดความระมัดระวัง ไม่รู้วิธีการใช้ ที่ถูกต้อง จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและความเสียหายกับชิ้นงานที่ทำ ดังนั้น การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธี จะทำให้เกิด ความปลอดภัยในการทำงาน
5. ความคิดสร้างสรรค์มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความ
ยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ
 
ป.3 1.สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย โดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
2. เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
3. มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ
 • การสร้างของเล่น หรือของใช้ อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำหนดปัญหา หรือ ความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ   โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ     ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการ
 • ภาพร่าง 2 มิติ หรือภาพ 2 มิติ ประกอบด้วย ด้านกว้าง และด้านยาวเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ
 • การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์เป็นการเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตร กับชีวิต สังคม  สิ่งแวดล้อม

· การนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ซ้ำ    เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด

 
ป.4  ใช้หลักสูตร 2561  
ป.5 1.  อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

2. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม                ความสนใจอย่างปลอดภัย                     โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล

3. นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

4. มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย            ๒ ลักษณะ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

 5. เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูป                      แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

• ความหมายของเทคโนโลยี คือการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการหรือ เพิ่มความสามารถในการทำงาน ของมนุษย์
• เทคโนโลยีมีที่มาที่แตกต่างกันและ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรียกว่าวิวัฒนาการ การศึกษาวิวัฒนาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
• การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการ
• ภาพร่าง 3 มิติหรือภาพ 3 มิติ ประกอบด้วย ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ
• ทักษะการสร้างชิ้นงาน เป็นการฝึกฝนใน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สร้างชิ้นงาน จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ทำให้เกิดความสามารถพื้นฐาน ในการสร้างชิ้นงาน
• ความคิดสร้างสรรค์มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ
• การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เป็น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
• การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด
 
ป.6 1. อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี

2. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ  หรือแผนที่ความคิด  ลงมือสร้าง และ ประเมินผล

3. นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไป ประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

· ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย ตัวป้อน(Input)  กระบวนการ (Process)   และผลลัพธ์(Output)

· การสร้างสิ่งของเครื่องใช้  อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ  หรือแผนที่ความคิด  ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการ

· ภาพร่าง  ๓ มิติ  ประกอบด้วย  ด้านกว้าง                ด้านยาว  และด้านสูง เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ

· แผนที่ความคิด เป็นการลำดับความคิดให้เห็นเป็นขั้นตอน  และเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการรูปแบบหนึ่ง

· ทักษะการเจาะ เป็นความสามารถพื้นฐานในการสร้างชิ้นงานอีกด้านหนึ่ง  ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติงานได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว

 

 

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Computer
มาตรฐาน ง 3. 1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ป.1 1. บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว 1. ข้อมูลของสิ่งที่สนใจอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆ
2.แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์
2.แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ 1.อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ
2. ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ใช้ในการเรียน ใช้วาดภาพ ใช้ติดต่อสื่อสาร
ป.2 1.บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ • ข้อมูลบางอย่างมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต้องพิจารณาก่อนนำไปใช้
• แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผลและ มีการอ้างอิง เช่น
– แหล่งข้อมูลของทางราชการ
– แหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงและศึกษาในเรื่องนั้นๆ
• การรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ที่เชื่อถือได้ ช่วยให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น
2.บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล • ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล
• การรักษาแหล่งข้อมูล เป็นการรักษาสภาพของแหล่งข้อมูลให้คงอยู่และใช้งานได้นานๆ เช่น ไม่ขีดเขียนตามสถานที่ต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบการใช้แหล่งข้อมูล และไม่ทำให้แหล่งข้อมูลเกิดความชำรุดเสียหาย
3. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยรับเข้า    หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก   ซึ่งการประมวลผลเป็นการกระทำ(คำนวณ เปรียบเทียบ)  กับข้อมูลที่รับเข้ามา
 • อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  มีดังนี้

–   เมาส์  ทำหน้าที่  เลื่อนตัวชี้และคลิกคำสั่ง

–   แผงแป้นอักขระ ทำหน้าที่รับข้อความ

สัญลักษณ์และตัวเลข

–   จอภาพ  ทำหน้าที่  แสดงข้อความ ภาพ

–   ซีพียู  ทำหน้าที่  ประมวลผลข้อมูล

–   ลำโพง  ทำหน้าที่  ส่งเสียง

–   เครื่องพิมพ์ ทำหน้าที่  พิมพ์ข้อความ  ภาพทางกระดาษ

–   อุปกรณ์เก็บข้อมูล  เช่น แผ่นบันทึก ซีดี

หน่วยความจำแบบแฟลช

ป.3 1.ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ
 • ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  ประกอบด้วย  การกำหนดหัวข้อที่ต้องการค้นหา การเลือกแหล่งข้อมูล   การเตรียมอุปกรณ์  การค้นหาและรวบรวมข้อมูล การพิจารณา     การสรุปผล

การนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้    หลายลักษณะตามความเหมาะสม  เช่น  นำเสนอหน้าชั้นเรียน  จัดทำเอกสารรายงาน  จัดทำป้ายประกาศ  จัดทำสื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์

2.บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

–    ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งาน

–    ปฏิบัติตามระเบียบการใช้และการดูแลรักษา

 

 

 

ป.4  สาระวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2561
ป.5 1.ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
 • การดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์     มีขั้นตอนดังนี้

–   กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจเพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา

–  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลที่มี  ความน่าเชื่อถือ

– กำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา    เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการค้นหา บันทึก และเก็บข้อมูล

–   ค้นหาและรวบรวมข้อมูล

–   พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ

–  สรุปผลและจัดทำรายงานโดยมีการอ้างอิง   แหล่งข้อมูล

–   เก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไป

2.สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
 • การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำขั้นพื้นฐาน

เช่น การสร้างเอกสารใหม่  การตกแต่ง  เอกสารการบันทึกงานเอกสาร

 •   การสร้างงานเอกสาร  เช่น  บัตรอวยพร    ใบประกาศ รายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้คำสุภาพ และ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
ป.6 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

1.บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

 • หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

– พิจารณาปัญหา
– วางแผนแก้ปัญหา
– แก้ปัญหา
– ตรวจสอบและปรับปรุง

2.ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เช่น ค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม
3.เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
 • การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

– สำเนาถาวร เช่น เอกสาร แฟ้มสะสมงาน
– สื่อบันทึก เช่น เทป แผ่นบันทึก ซีดีรอม
หน่วยความจำแบบแฟลช

4.นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 • การจัดทำข้อมูลเพื่อการนำเสนอต้องพิจารณารูปแบบของข้อมูลให้เหมาะสมกับการสื่อความหมายที่เข้าใจง่ายและชัดเจน เช่น กราฟ ตาราง แผนภาพ รูปภาพ
 • การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ  เช่น  การสร้างสไลด์  การตกแต่งสไลด์ การกำหนดเทคนิคพิเศษในการนำเสนอ
 •   การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ เช่น   นำเสนอรายงานเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์  ประมวลคำ  นำเสนอแบบบรรยายโดยใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ
5.ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
 • การสร้างชิ้นงานต้องมีการวางแผนงานและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ เอกสารแนะนำชิ้นงาน สไลด์นำเสนอข้อมูล โดยมี การอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพและไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น