กำหนดการสอน ป.5ที่ 1/2561

กำหนดการสอน ป.5 ภาคเรียนที่ 1/2561 สาระที่ 2 ออกแบบและเทคโนโลยี   อ.จรัญ  นวลดี

สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ความหมายของเทคโนโลยี คือการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการหรือ เพิ่มความสามารถในการทำงาน ของมนุษย์
• เทคโนโลยีมีที่มาที่แตกต่างกันและ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรียกว่าวิวัฒนาการ การศึกษาวิวัฒนาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
• การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการ
• ภาพร่าง 3 มิติหรือภาพ 3 มิติ ประกอบด้วย ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ
• ทักษะการสร้างชิ้นงาน เป็นการฝึกฝนใน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สร้างชิ้นงาน จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ทำให้เกิดความสามารถพื้นฐาน ในการสร้างชิ้นงาน
• ความคิดสร้างสรรค์มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ
• การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เป็น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
• การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ

สัปดาห์ที่ /วันที่ หน่วย รายละเอียด งานปฏิบัติ สื่อการเรียนรู้ วัดผล ประเมินผล
สัปดาห์ที่ 1 วันที่   รับนักเรียนใหม่ ข้อตกลงการเรียน อภิปรายความต้องการบรรยากาศ  มติข้อตกลง ของห้องเรียน
สัปดาห์ที่ 2 วันที่   ออกแบบสร้างสรรค์  ออกแบบ  วาดภาพ สิ่งของ ชนิดใหม่ที่จะเกิดประโยชน์    
สัปดาห์ที่ 3 วันที่     ภาพ 3 มิติ  วาดภาพ วัตถุ ให้มองเห็นปริมาตร    
สัปดาห์ที่ 4 วันที่     การถ่ายทอดความคิด  เขียนถ่ายทอดความคิดและบันทึกการคิด    
สัปดาห์ที่ 5วันที่     เครื่องมือช่วย(โปรแกรม)ออกแบบ   โปรแกรม Skethup 8    
สัปดาห์ที่ 6วันที่     เครื่องมือ คำสั่ง พื้นฐาน  การเรียกใช้คำสั่งพื้นฐาน    
สัปดาห์ที่ 7 วันที่   การพัฒนาการออกแบบ เครื่องมือ คำสั่ง สร้้างรูปสี่เหลี่ยม  การใช้คำสั่ง Rect pus /pull    
สัปดาห์ที่  8วันที่     เครื่องมือ คำสั่ง สร้้างส่วนโค้ง  การใช้คกสั่ง Arc     
สัปดาห์ที่  9วันที่    เครื่องมือ คำสั่ง การจัดการ  การใช้คำสั่งควบคุมการมอง    
สัปดาห์ที่ 10วันที่    การสร้างชิ้นงาน  ออกแบบสิ่งประดิษฐ์    
สัปดาห์ที่ 11วันที่    การสร้างชิ้นงาน (ประเมินผล)  ประเมินปฏิบัติการใช้โปรแกรมถ่ายทอดงานออกแบบ    
สัปดาห์ที่ 12วันที่   สิ่งประดิษฐ์เหมือนฝัน  ออกแบบสิ่งประดิษฐ์  หลักการประดิษฐ์    
สัปดาห์ที่ 13วันที่     สร้างชิ้นงาน จำลอง   ปฏิบัติงงานจำลอง หรือ ทำสิ่งประดิษฐ์    
สัปดาห์ที่ 14วันที่     การนำเสนอชิินงาน  นำเสนอผลงาน    
สัปดาห์ที่ 15 วันที่   เทคโนโลโยลีสุขสันต์  ความหมายของเทคโนโลยี คือการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากร  ศึกษาจากสังคมโลก    
สัปดาห์ที่ 16วันที่     เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เป็น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม  สำรวจ วิเคราะห์ นำเสนอ รายงาน    
สัปดาห์ที่ 17วันที่     การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ ปฏิบัติชิ้นงาน 1    
สัปดาห์ที่ 18วันที่     ปฏิบัติจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้ว นำกลับมาใช้ใหม่  ปฏิบัติชิ้นงาน 2    
สัปดาห์ที่ 19วันที่   สิ่งแวดล้อมก้าวหน้า   ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  เทคนิก กระบวนการ    
สัปดาห์ที่ 20วันที่     เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิตที่ยั่งยืน  พลังงานสะอาด    
สัปดาห์ที่ 21 วันที่     การใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานในอนาคต    
สัปดาห์ที่ 22วันที่     วัดผล