เอกสารประกอบฯเทคโนโลยี ป.5

เทคโนโลยีกับงานประดิษฐ์                                                                                                         <  ทำแบบทดสอบเทคโนโลยี 10 คะแนน  >
สาระสำคัญ
การออกแบบและการใช้เทคโนโลยี เป็นการพัฒนาความ สามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และตอบสนองต่อ ความต้องการของคนเราอย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้ มาใช้ในการออกแบบและประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๑. เทคโนโลยี
เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อแก้ ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์
๑. ปัจจัยที่ทำให้เกิดเทคโนโลยี มีดังนี้
๑) ความจำเป็นในการดำรงชีวิต มนุษย์จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ ในการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่ง ความจำเป็นนี้ทำให้เกิดเทคโนโลยีที่เกี่ยวช้องกับชีวิตประจำวัน เช่น เทคโนโลยี ต้านอาหาร เทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งทอ เทคโนโลยีการก่อสร้าง เทคโนโลยีเกี่ยวกับ ยารักษาโรค เป็นต้น
๒) ความต้องการอยู่ให้รอดจากภัยธรรมชาติ ทำให้มนุษย์ต้องคิด หาวิธีการต่าง ๆ เพื่อความอยู่รอด ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อตรวจจับและพยากรณ์ แผ่นดินไหว อุปกรณ์เตือนภัยคลื่นยักษสีนามิ (Tsunami) เป็นต้น
๓) ความใฝ่เของมนุษย์ ทำให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีประเภท อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดคลื่นสมอง (EEG) เครื่องวัดคลื่นหัวใจ (ECG) ระบบการตรวจพิสัยทางไกล (Remote Sensing) เทคโนโลยีเกี่ยวกับ อวกาศ ดาวเทียม ระบบ GPS เป็นต้น
๔) ต้องการความบันเทิงและพักผ่อน เนื่องจากมนุษย์ชอบกิจกรรม บันเทิงจึงทำให้เกิดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความบันเทิง เช่น เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่น1 ซีดี (Compact Disc) เครื่องเล่น MP3 เครื่องบันทึกภาพและเสียง เกม ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
๔) เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เช่น เครื่องตรวจสอบ DNA เครื่องตรวจหาลายนิ้วมือด้วยแสงเลเซอร์ เครื่องจับเท็จ โปรแกรมสร้าง
ภาพคนร้ายเพื่อการจับกุม เป็นต้น

. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
มนุษย์มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิวัฒนาการของเทคโนโลยี มีความเป็นมา ดังนี้
วิวัฒนาการ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี รายละเอียด รายละเอียด
ขั้นที่ ๑ การช่างฝีมือ เป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้สีมือในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ
คันไถ จอบ เสียม อวน แห เสื้อผ้าที่ทอด้วยมือ เครื่องปันดินเผา
ขั้นที่ ๒ ช่างกล เป็นความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรไอน้ำหรือเครื่องยนต์แบบง่ายๆ เพื่อใช้!,นการขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ รถจักรไอน้ำ เรือกลไฟ
ขั้นที่ ๓ ระบบเครื่องจักรโรงงาน เป็นความรู้เกี่ยวกับการผลิต เครื่องจักรที่สามารถผลิตสิ่งของ
เครื่องใช้ได้ครั้งละปริมาณมาก ๆและมีคนเป็นผู้คุมการทำงานของเครื่องจักร โรงงานทอผ้าโรงสีข้าว
ขั้นที่ ๔เครื่องจักรอัตโนมัติ เป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง
จักรกลที่ทำงานโดยอัตโนมัติแทน
แรงงานคนอย่างมีประสิทธิภาพ
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ที่ทันสมัย โรงงานผลิตแผงวงจร
ไฟฟ้า โรงงานผลิต
 โรงงานผลิตแผงวงจร
ไฟฟ้า โรงงานผลิต
ขั้นที่ ๕ สมองกล เป็นความรู้เกี่ยวกับการผลิต
สมองกล เครื่องจักรสมองกลอัตโนมัติ และเครื่องคำนวณสมองกลต่าง ๆ
เครื่องคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์

 

๓. การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
การเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีหลักในการ ปฏิบัติ ดังนี้
๑. วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะการทำงาน ข้อดี-ข้อเสีย และผลกระทบ ต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เรื่องการใช้สารเคมีกับน้ำหมักชีวภาพในการป้องกันศัตรูพืช ว่าแบบใดจะมีข้อดี มากกว่ากัน เป็นต้น
๒. ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีข้อเสียน้อยที่สุด และสามารถใช้ ประโยซนใต้สูงสุด โดยต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้เทคโนโลยีด้วย เช่น การตัดสินใจ เลือกใช้น้ำหมักชีวภาพ เพราะปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
หมุนเวียนนำเทคโนโลยีกลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ทางพลังงาน เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ส่วนการนำสิ่งของเครื่องใช้มาแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด

การใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมี
จะทำให้ไม่มีศัตรูพืชมารบกวนพืชและสร้างความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

การฝาก-ถอนเงินทางเครื่องฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) จะทำให้ฝาก-ถอนเงินได้สะดวก
และรวดเร็ว และการไม่รับใบแจ้งรายการ
จะช่วยลดการใช้กระดาษซึ่งเป็นการช่วย ประหยัดทรัพยากรอีกทางหนึ่ง

๔. การใช้เทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยีสะอาด เป็นกระบวนการ หรือวิธีการที่นำมาใช้พัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ พร้อมการบริการอย่าง ส่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบหรือความเลี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยใช้เครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น ๔ R มีดังนี้
๑. Reduce ลดการใช้ คือ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือใช้ ทรัพยากรแต่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือคุ้มค่าที่สุด
๒. Reuse ใช้ซ้ำ คือ การนำเอาวัสดุที่ใช้แล้วหรือหมดสภาพนำกลับมา ใช้ใหม่ โดยยังคงสภาพเดิมของวัสดุนั้นอยู่
๓. Recycle ผลิตใช้ใหม่ คือ การนำเอาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว กลับมาเช้าไปในกระบวนการผลิตใหม่เพื่อแปรรูปมาใช้ใหม่ได้อีก ซึ่งเป็นการใช้ ทรัพยากรเดิมชา
๔ Repair ซ่อมแซม คือ การนำเอาวัสดุที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อยมา ซ่อมแซมหรือดัดแปลงให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้อีก

 

4r+u

น่าจะได้เห็นกันบ่อยๆ กับคำว่า Recycle ที่เรามักใช้กันอย่างแพร่หลายแต่จริงๆ แล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ แล้ว Reduce, Reuse และ Upcycle ล่ะ มันหมายถึงอะไรกันบ้าง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกัน

คำที่เรามักจะเห็นบ่อยตามบทความต่างๆ ทางหน้าหนังสือ หรือบนหน้าเว็บไซต์ ก็คือ Recycle แต่จริงๆ ยังมีอีกสองคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว R เหมือนกัน คือ Reduce และ Reuse (หลายคนอาจจะเข้าใจว่า Reuse = Recycle แต่จริงๆ แล้วเป็นคนละอย่างกัน)

ซึ่งทั้งสามคำนี้จะมารวมกันเป็น 3R (ช่วงหลังจะมี 4R ด้วย คือเพิ่ม Repair เข้ามา)

หลักการของทั้งสามคำนี้ เป็นคำที่บอกให้เราช่วยกันใช้ทรัพยากรของโลกให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งก็จะเรียงตามระดับตามความง่ายและประสิทธิภาพ

Reduce
ลด ความหมายคือลดการบริโภคทรัพยากรต่างๆ ลง วิธีนี้เป็นขั้นตอนแรกเพราะทำได้ง่ายที่สุดและดีที่สุด การลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ลงจะช่วยประหยัดทรัพยากรลงได้อยากมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างเช่นวิธีง่ายๆ คือการรับประทานอาหารให้หมด แค่นี้ก็ช่วยลดขยะได้อย่างมากมาย หรือลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ใครมีถุงผ้าอยู่แล้วลองหยิบมาใช้กันดูสิครับ พกติดกระเป๋าเอาไว้ ถ้าซื้อของอะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็หยิบเอาถุงผ้าออกมาใช้แทนถุงพลาสติก ถ้ายังไม่มีลองหาซื้อจาก Blisby.com ก็ได้นะครับ มีลายสวยๆ ให้เลือกซื้อมากมายเลย

Reuse
ใช้ซ้ำ คือการที่เรานำเอาของที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง (หรืออีกหลายๆ ครั้งได้ก็ยิ่งดี) เช่นการใช้ถุงพลาสติกใส่ของที่ได้มาจากร้านสะดวกซื้อไปใช้ใส่ขยะ เอาขวดน้ำพลาสติกกลับมาใส่น้ำใช้อีกครั้ง หรือว่าจะเอากล่องคุกกี้ที่รับประทานหมดแล้วมาใส่ของใช้กระจุกกระจิกต่างๆ วิธีนี้ก็จะช่วยให้ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรได้อีกระดับนึง

Recycle
คือการนำสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะใช้ซ้ำได้แล้ว ซึ่งอาจจะฉีกขาด แตกหัก กลับไปเข้ากระบวนการแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบ โดยอาจจะใช้วิธีหลอมเพื่อนำกลับมาผลิตของขึ้นมาใหม่ เช่น การนำเอาขวดน้ำพลาสติกมาผ่านกระบวนการย่อยให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกแล้วนำกลับมาหลอมขึ้นเป็นเส้นใย นำไปถักเป็นเสื้อยืด หรือการหลอมแก้ว การนำเอากระดาษใช้แล้วมาปั่นทำเป็นกระดาษอีกครั้ง วิธีนี้เป็นวิธีที่อยู่ในขั้นสุดท้าย เพราะวิธีนี้จำเป็นจะต้องใช้พลังงานในการแปรรูป ซึ่งก็จะทำให้ต้องใช้ทรัพยากรอย่างเช่นน้ำมันอีกอยู่ดี

Repair
ก็คือการซ่อมแซมของที่เสียแล้ว เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ที่ชำรุดก็เอาไปซ่อมให้ใช้งานได้เหมือนเดิม อาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่เสียแล้ว เราก็นำกลับไปซ่อมให้ใช้งานได้ดีดังเดิม ดีกว่าที่จะต้องทิ้งแล้วซื้อใหม่ ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกมากขึ้น แต่บรรดาผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ต่างก็ไม่ชอบในข้อนี้ เลยพยายามลดต้นทุนการผลิตจนทำให้การซื้อสินค้ารุ่นใหม่คุ้มค่ากว่าการนำเอารุ่นเก่าไปซ่อม แต่สินค้ารุ่นใหม่ๆ ก็มีอายุการใช้งานที่สั้นลง เพราะใช้วัสดุราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต และจะทำให้ต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆ ด้วยเช่นกัน

Upcycle
คำนี้เป็นศัพท์ใหม่ ที่ใช้กับการนำเอาเศษวัสดุต่างๆ ที่จะกลายเป็นขยะแล้ว นำกลับมาทำเป็นของใช้ใหม่ นำมาเพิ่มความสวยงาม ใส่ไอเดียใหม่ๆ โดยยังไม่ถึงกับต้องนำไป Recycle อาจจะแค่ตัดแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของตกแต่งบ้าน เช่น เอาแผ่นโฟมมาทำตราปั๊ม, เอาแผ่นพลาสติกกันกระแทกมาทำเป็นเครื่องประดับ, ไฟราวประดับจากลูกขนไก่, กระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติก, ทำ Snow Globe จากขวดเก่า หรือ นำเอากระป๋องนมมาประดับตกแต่งให้สวยงามด้วยผ้าแล้วนำมาใช้เป็นที่ใส่ปากกาเก๋ๆ ซึ่งของที่นำมาดัดแปลงแล้วอาจจะมีความสวยงามจนไม่รู้เลยว่าของเดิมนั้นคืออะไร เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นขยะครับ

ของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลก ของแต่งบ้านสไตล์วินเทจ Made to order
หนังสือที่พับหน้ากระดาษอย่างประณีตให้กลายเป็นตัวหนังสือ จากร้าน BookCraft

Dinosaur topped jar #4 ขวดโหลฝาไดโนเสาร์ 275cc.สีทอง
ขวดเก่าติดตัวไดโนเสาร์ลงไปด้านบนก็ทำให้น่าใช้มากขึ้น

ขอขอบคุณ http://www.blisby.com/blog/reduce-reuse-recycle-repair-upcycle/