สื่อการสอน/กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน/กิจกรรมการเรียน google sketchup 8 

 

1.หลักการโปรแกรม /คำสั่งพื้นฐาน 2. การปฏิบัติงาน 3. สื่อการสอน ตัวอย่าง 4. ประเมินผล  หมายเหตุ
1.การใช้คำสังพื้นฐาน   สร้างรูปทรง สี่เหลี่ยม
2.การใช้คำสังพื้นฐาน  สร้างเตียงและที่นอน
3. การสร้างรูปสี่เหลี่ยม 2 มิติและ3มิติ  สร้าง มุมอง การเคลื่อนที่
4.  2. การสร้างรูปสี่เหลี่ยม3มิติ และพื้นผิว
5. การสร้างส่วนโค้ง Arc
6. การสร้างส่วนโค้ง Arc
7. คำสั่ง Componant ขาเก้าอี้
8. การสร้างส่วนโค้ง ร่ม
9. การสร้างส่วนโค้ง  ส่วนโค้ง ซับซ้อน
10.การสร้างชิ้นงาน 1 ออกแบบชิ้นงานที่เป็นประโยชน์
11. การออกแบบเพื่อพัฒนา ออกแบบสิ่งประดิษฐ์