เรียนคอมพิวเตอร์ : Computer

เรียนคอมพิวเตอร์ : Computer
กำหนดการสอน สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓. ๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ชั้น ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
ป.5

1.ค้นหา  รวบรวมข้อมูลที่สนใจ  และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ    ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์

  • การดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์     มีขั้นตอนดังนี้

–   กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจเพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา

–  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลที่มี    ความน่าเชื่อถือ

– กำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา       เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการค้นหา บันทึก และเก็บข้อมูล

–   ค้นหาและรวบรวมข้อมูล

–   พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ

–  สรุปผลและจัดทำรายงานโดยมีการอ้างอิง      แหล่งข้อมูล

    –   เก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไป

 

2.สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ

  • การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำขั้นพื้นฐาน

เช่น การสร้างเอกสารใหม่  การตกแต่ง  เอกสารการบันทึกงานเอกสาร

การสร้างงานเอกสาร  เช่น  บัตรอวยพร    ใบประกาศ รายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้คำสุภาพ และ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น