กำหนดการสอน คอมพิวเตอร์ : Computer II

กำหนดการสอนคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ เดือน ปี เรื่อง สาระสำคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียน แบบทดสอบ
1.วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561 อินเตอร์เน็ตเบื่องต้น การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

วิธีการตรวจผลการเรียนรายบุคคล

1.การลงชื่อเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
2.เว็บไซด์ www.anubankorat.ac.th
3.การดูผลการเรียนรายบุคคล
1.ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

2.เว็บไซด์ www.anubankorat.ac.th

3.โปรแกรมรายงานผลการเรียนรายบุคคล

2.วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561 ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ 1.การวัดผลก่อนเรียนข้อทดสอบวัดเรื่องอินเตอร์เน็ต
2.การวัดผลก่อนเรียนข้อทดสอบวัดเรื่องข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

1.ทำแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 20 ข้อ เวลา 30 นาที

2.ศึกษาเอกสารหนังสือประกอบเรื่องข้อมูล

3. การบ้าน บันทึกข่าว  และแหล่งข้อมูล

1.ทำแบบทดสอบออนไลน์

2.หนังสือประกอบเรื่องข้อมูล

3. หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์แอปริเคชั่นไลน์ (การบ้าน บันทึกข่าว  และแหล่งข้อมูล )

แบบทดสอบก่อนเรียนข้อมูล Data
3.วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2561 ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลเป็นเรื่องราวหรือสิ่งต่างที่รับรู้ได้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยนำข้อมูลมาจัดทำเป็นสารสนเทศ 1.เข้าสู่บทเรียน ข่าว และแหล่งข่าว
2.ศึกษา สาระสำคัญข่าวสาร ข้อมูล และประเภทของข้อมูล
3.ทำแบบทดสอบ ข้อมูลข่าวสาร
1.การสอบถาม พูด การสัมภาษณ์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ เฟสบุค ไลน์
2.เอกสารประกอบการสอน3.แบบทดสอบเรื่องข่าวสารข้อมูล
แบบทดสอบเรื่องข้อมูลข่าวสาร
4.วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2561 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเป็นเรื่องราวหรือสิ่งต่างที่รับรู้ได้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยนำข้อมูลมาจัดทำเป็นสารสนเทศ 1.เข้าสู่บทเรียน ความสำคัญของข้อมูลและแหล่งข่าว
3.การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลค้นหาข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลที่กําหนด
การประมวลผล สารสนเทศ3.ทำแบบทดสอบ การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
1.แหล่งข้มูล พูด การสัมภาษณ์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ เฟสบุค ไลน์
2.เอกสารประกอบการสอน
ประเมินผลความรู้
5.วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561

3 การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล
|3. การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. กําหนดวัตถุประสงค์และความสนใจ เพื่อกําหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา ๒. วางแผนพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
๓. กําหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ ในการค้นหา บันทึก และเก็บข้อมูล
๔. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เลือกไว้ ๕. สรุปผลข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยปฏิบัติ ดังนี้
• พิจารณา เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล
• สรุปผล เช่น จัดทํารายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล เป็นต้น
• เก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไป

1.ให้นักเรียนศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.แบ่งกลุ่ม รวบรวมข้อมูล
2.1 แบบบันทึกการนำเงินมาโรงเรียน
2.2 แบบบันทึก น้ำหนัก ส่วนสูง
3. ปฏิบัติงานกลุ่ม  บันทึก ข้อมูล
4.การประมวลผลข้อมูล

 

1.เอกสารประกอบ
2.1 แบบบันทึกการนำเงินมาโรงเรียน
2.2 แบบบันทึก น้ำหนัก ส่วนสูง
3. การประมวลผลข้อมูล

6.วันที่ 6-14 ธันวาคม 2561 4.การประมวลผลข้อมูล 4 การประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลที่อยู่รอบๆ ตัวเรามีจํานวนมาก การนําข้อมูลมาใช้งานจึงต้องมี เป็น การประมวลผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน โดยการแยกแยะ ตรวจสอบ ความถูกต้อง คํานวณ จัดลําดับ และรายงานผล รวมถึงการสื่อสารข้อมูลหรือ รวบา การแจกจ่ายข้อมูล
กิจกรรมการเรียน
1.เสนอเร่องที่จะจัดเก็บข้อมูลตัวอย่าง
1.  แบบสำรวจเพื่อนรัก like01 (คลิ๊กดูภาพ)
2. แบบสำรวจความพึงพอใจ food (คลิ๊กดูภาพ)
3.
2.ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
3.บอกแหล่งข้อมูล หรือ กลุ่มเป้าหมาย
4.ดำเนินการเก็บข้อมูล
5.ดำเนินการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องมือ
6.การนำเสนอ ประโยชน์ของข้อมูลที่เลือก

1.เสนอเร่องที่จะจัดเก็บข้อมูล
2.ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
3.บอกแหล่งข้อมูล หรือ กลุ่มเป้าหมาย
4.ดำเนินการเก็บข้อมูล
5.ดำเนินการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องมือ
6.การนำเสนอ ประโยชน์ของข้อมูลที่เลือก

แบบทดสอบ
หน่วยที่ 4 การประมวลผลข้อมูล
6.วันที่ 15-21 ธันวาคม 2561 5.การจัดการข้อมูล (1) 5 การจัดการข้อมูลสารสนเทศประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลที่อยู่รอบๆ ตัวเรามีจํานวนมาก การนําข้อมูลมาใช้งานจึงต้องมี เป็น การประมวลผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน โดยการแยกแยะ ตรวจสอบ ความถูกต้อง คํานวณ จัดลําดับ และรายงานผล รวมถึงการสื่อสารข้อมูลหรือ รวบา การแจกจ่ายข้อมูล
เช่น สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือมีการ ประมวลหรือวิเคราะห์ผล สรุปด้วยวิธีต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน ต่างๆ มีความหมาย และมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง
กิจกรรมการเรียน
1.เสนอเร่องที่จะจัดเก็บข้อมูล
2.ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
3.บอกแหล่งข้อมูล หรือ กลุ่มเป้าหมาย
4.ดำเนินการเก็บข้อมูล
5.ดำเนินการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องมือ
6.การนำเสนอ ประโยชน์ของข้อมูลที่เลือก

1.เสนอเร่องที่จะจัดเก็บข้อมูล
2.ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
3.บอกแหล่งข้อมูล หรือ กลุ่มเป้าหมาย
4.ดำเนินการเก็บข้อมูล
5.ดำเนินการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องมือ
6.การนำเสนอ ประโยชน์ของข้อมูลที่เลือก

แบบทดสอบ
หน่วยที่ 5 การประมวลผลข้อมูล
วันที่ 22-27 ธันวาคม 2561 5.การจัดการข้อมูล (2) …การนําข้อมูลในเรื่องที่ ออกแบบ จัดเก็บ ประมว,ผล มาเผยแพร่
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน
กิจกรรมการเรียน
1.เสนอเร่องที่จะจัดเก็บข้อมูล
2.ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
3.บอกแหล่งข้อมูล หรือ กลุ่มเป้าหมาย
4.ดำเนินการเก็บข้อมูล
5.ดำเนินการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องมือ
6.การนำเสนอ ประโยชน์ของข้อมูลที่เลือก

16 ก.ย. 62 สอบปลายภาค

สอบ