หน่วยที่ 1 ข้อมูลข่าวสาร

บทที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศ
สาระสำคัญ ข้อมูลเป็นเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ที่เรารับรู้ได้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
โดยการนำข้อมูลนั้นมาจัดทำเเป็นสารสนเทศ

                                

เรื่องที่ 1 ประโยชน์ของข้อมูล
ข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ และเสียง ที่เกี่ยวกับคนสัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ หรือสิงที่ยอมรับว่าเป็นความจริง สำหรับใช้เป็นหลักในการหาความจริง หรือการคำนวน เฃ่น คะแนนสอนสอบ คะแนนคณิตศาสตร์ ราคาสินค้า จำนวนนักเรียนในห้อง

               

 

ประโยชน์ของข้อมูล มีดังนี้
1. ทำให้รู้ข้อมูลอย่างแท้จริง เช่นการซื้ออาหารสำเร็จรูป ก่อนตัดสินใจซื้อ จะต้องดูวันเดือนปี ที่ผลิต และวันหมดอายุเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเรา
2.ช่วยให้สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น หนังสือพิมพ์บอกสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร
3.ช่วยให้สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้อง

 

เรื่องที่ 2 แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลมีหลายแหล่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เราสามารถเก็บข้อมูลได้โดยตรง เช่นการสำรวจด้วยตัวเองแล้วจดบันทึกไว้ การสอบถาม หรือสัมภาษจากแหล่งข้อมูล เป็นต้น
2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้ เช้น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น