หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หน่วยที่ 3                                                                                                                                                                           ประเมินผลความสามารถความรู้  

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีทําให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ คือ การศึกษาค้นคว้า การ ข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง แล้ววิเคราะห์และลงความเห็นว่า ข้อมูลนั้นๆ ถูกต้อง ข้อมูล  น่าเชื่อหรือไม่ โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้รับ
 
๑. การพูดคุย สนทนา บอกเล่าสืบต่อกัน ข้อมูลที่ได้จากวิธีนี้อาจมี ทั้งข้อมูลที่เป็นความจริง และข้อมูลที่มีการใส่ความคิดของตนเพิ่มเติม ดังนั้น เราจึงควรนําข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบว่าได้ข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่ หากข้อมูล ตรงกัน แสดงว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือ

 


๒. การดูโทรทัศน์ เป็นข้อมูลที่เห็นเป็นรูปธรรม เห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจนจริง แต่เราก็ควรนําข้อมูลที่ได้นั้นมาเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือ โดย ใช้ข้อมูลจากหลายๆ รายการมาเปรียบเทียบกัน

 


๓. การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์วารสาร หรือนิตยสารต่างๆ ต้องศึกษา แล้วนํามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เปรียบเทียบความน่าเชื่อถือ ไม่ยึดข้อมูลเพียง ฉบับใดฉบับหนึ่ง ควรหาข้อมูลจากหลายๆ ฉบับ มาเปรียบเทียบกัน

 

                         

หน่วยที่ 4 การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ มีขั้นตอน ดังนี้
๑. กําหนดวัตถุประสงค์และความสนใจ เพื่อกําหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา
๒. วางแผนพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
๓. กําหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ ในการค้นหา บันทึก และเก็บข้อมูล
๔. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
๕. สรุปผลข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยปฏิบัติ ดังนี้

• พิจารณา เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล
• สรุปผล เช่น จัดทํารายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล เป็นต้น
• เก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไป

หน่วยที่ 5 การประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลที่อยู่รอบๆ ตัวเรามีจํานวนมาก การนําข้อมูลมาใช้งานจึงต้องมี เป็น การประมวลผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน โดยการแยกแยะ ตรวจสอบ ความถูกต้อง คํานวณ จัดลําดับ และรายงานผล รวมถึงการสื่อสารข้อมูลหรือ รวบา การแจกจ่ายข้อมูล
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือมีการ ประมวลหรือวิเคราะห์ผล สรุปด้วยวิธีต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน ต่างๆ มีความหมาย และมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถเขียน สมผ เป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

ข้อมูล
การประมวลผล|
สารสนเทศ
ข้อมูล
ข้อมูล
ของ นําข้อต่างๆ

๑. คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้
๑) มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และเชื่อถือได้
๒) มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ
๓) มีความสะดวกในการค้นหา
๔) มีความชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน

๒. ประโยชน์ของสารสนเทศ เราสามารถนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ต่างๆ ได้ ดังนี้
๑) ใช้ในการวางแผนการบริหารงาน
๒) ใช้ประกอบการตัดสินใจ
๓) ใช้ในการควบคุมสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๔) เพื่อให้การบริหารงานมีระบบ ลดความซ้ําซ้อน

๓. การจัดทําข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ กระบวนการจัดทําข้อมูลให้ เป็นสารสนเทศ มีขั้นตอน ดังนี้
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง วิธีการดําเนินการ เพื่อเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อทําการประมวลผล เช่น บันทึกในแฟ้มเอกสาร บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ จดบันทึกไว้ในสมุด เป็นต้น
๒) การตรวจสอบข้อมูล หมายถึง การตรวจสอบข้อมูลในลักษณะ ต่างๆ เช่น ตรวจสอบเพื่อค้นหาความผิดพลาด ความน่าเชื่อถือ ความสมเหตุ สมผล เป็นต้น

๓) การประมวลผลข้อมูล หมายถึง วิธีการทําข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ๔) การจัดเก็บข้อมูล หมายถึง การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
๕) การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การดําเนินการเพื่อสรุปความสําคัญ ของข้อมูลสารสนเทศให้ตรงกับสภาพที่เป็นจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะ นําข้อมูลไปใช้
๖) การนําข้อมูลไปใช้ หมายถึง การนําข้อมูลไปใช้งานในลักษณะ