หน่วย ที่ 3 และ 4การเก็บรวบรวมข้อมูล

หน่วยที่ 3 การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ มีขั้นตอน ดังนี้

1. กําหนดวัตถุประสงค์และความสนใจ เพื่อกําหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา

2. วางแผนพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ

3. กําหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ ในการค้นหา บันทึก และเก็บข้อมูล

4. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

5. สรุปผลข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยปฏิบัติ ดังนี้

ใบงานสำรวจการนำเงินมาโรงเรียน work101  (คลิ๊ก แสดงตัวอยาง)
• พิจารณา เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล
• สรุปผล เช่น จัดทํารายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล เป็นต้น
• เก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไปหน่วยที่ 4