หน่วยที่ 5 กิจกรรมปฏิบัติเรื่องข้อมูล

หน่วยที่ 5 กิจกรรมปฏิบัติเรื่องข้อมูล

1. ค้นหาข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลที่กําหนด แล้วเขียนบันทึกผลลงในสมุด
แหล่งข้อมูลที่กําหนด
• ชื่อแหล่งข้อมูล
• ประเภทข้อมูล
• ประเภทแหล่งข้อมูล
• ข้อมูลที่ได้
• ประโยชน์ของข้อมูล

2. ทำรายบุคคล หรือทำงานกลุ่ม  3 คน แบ่งกลุ่มสํารวจข้อมูลที่พบในชีวิตประจําวัน แล้วเขียนบันทึกผลลงในสมุด จากนั้น
ประมวลผลข้อมูลที่ได้ให้เป็นสารสนเทศ และออกมานําเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
ตัวอย่าง 1.เรื่องแบบสำรวจlike01 คลิ๊กดูตัวอย่าง

2. เรื่องความพึงพอใจ food คลิ๊กดูตัวอย่าง

3. เขียนแผนผังความคิดแสดงผลดีของสารสนเทศที่มีผลต่อการดํารงชีวิตลงในสมุด

4. นำรายงานเผยแพรื ขยายความรู้ บอกประโยชน์